Home / Ik ben verwijzer


Ik ben verwijzer

 

ZORGSTANDAARD CHRONISCHE PIJN

Iedereen die is aangesloten bij ons netwerk Regionaal Pijncentrum Zwolle werkt conform de zorgstandaard chronische pijn.
 

VERWIJZING VIA STEPPED CARE

Behandelt u iemand met chronische pijn en bent u op zoek naar de juiste zorgaanbieder? In onderstaand schema vindt u de weg.
Uitgangspunt is stepped care dus waar het kan, vindt behandeling plaats in de 1e lijn.

 

VERWIJZING 1E LIJN

Zie onze sociale kaart voor specifieke verwijsinformatie naar de praktijken.

 

VERWIJZING 2E EN 3E LIJN: CIR, VOGELLANDEN, ISALA

 

 


WERKAFSPRAKEN VOOR VERWIJZING
 

Inleiding

Chronische pijn is pijn die langer aanhoudt dan 3 tot 6 maanden. Enkele veel voorkomende voorbeelden zijn: chronische rugpijn, chronische hoofdpijn, fantoompijn, oncologische pijn en reflexdystrofie.

Het Regionaal Pijncentrum Zwolle is een samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders uit eerste en tweede lijn met als doel om te zorgen voor excellente, zinnige en zuinige zorg voor mensen met chronische pijn.

Deze samenwerkingsafspraak is gemaakt binnen dit Regionaal Pijncentrum Zwolle, brengt de consultatie- en verwijzingsmogelijkheden in kaart voor patiënten met onbegrepen chronische pijnklachten. Het verdient aanbeveling dat de huisarts in eerste instantie het beleid bij de groep patiënten met onbegrepen chronische pijnklachten bepaalt.

Het verwijzen dient zoveel mogelijk aan onderstaande kwaliteitscriteria te voldoen, om te voorkomen dat de patiënt in een intercollegiale verwijsmolen terecht komt’. Bij onbegrepen pijnklachten die een chronisch karakter dreigen te krijgen kan een benadering vanuit het biopsychosociaal model uitkomst bieden.

Onderaan dit document vindt u een begrippenlijst.
 

Anamnese
 

Pijnklachten zijn onder te verdelen in drie gradaties van ernst:

 • Laag
 • Midden
 • Hoog

Afhankelijk van de ernst van de klachten zal behandeling plaatsvinden binnen de eerste lijn of is een verwijzing nodig naar de tweede lijn.

NB. Tijdens onze pilot gebruiken we bij rugpijn de Start Back als meetinstrument om de gradatie te bepalen. Overige beelden indelen op klinische bevinding.
 

MEETINSTRUMENTEN

 

INTERVENTIES

 

Gradatie laag: zelfmanagement & pijneducatie 

De huisarts heeft de volgende opties

 1. De huisarts kiest voor zelfmanagement en verwijst de patiënt naar informatie over chronische pijn op
  https://www.thuisarts.nl/chronische-pijn
 2. De huisarts verzorgt zelf een eenmalige pijneducatie.
  https://www.regionaalpijncentrumzwolle.nl/over-chronische-pijn Hier staan ook filmpjes over chronische pijn die de patiënt zelf kan bekijken
 3. De huisarts verwijst voor één tot drie sessies t.b.v. pijneducatie naar een oefentherapeut uit het netwerk Chronische pijn
  http://www.netwerkchronischepijn.nl/home/
  of naar een Psychosomatisch fysiotherapeut http://www.netwerkpsychosomatiekzwolle.nl/over-netwerk-psychosomatiek-zwolle/ ANE
  of naar het rugnetwerk Zwolle
  https://rugnetwerkzwolle.nl/

Na 4 tot 6 weken komt de patiënt terug bij de huisarts voor een controle-afspraak.
 

Gradatie midden: behandeling in de eerste lijn

Wanneer zelfmanagement of pijn-educatie niet geholpen heeft, verwijst de huisarts voor behandeling naar:

Na 4 tot 6 weken komt de patiënt terug bij de huisarts voor een controle-afspraak, op indicatie (ernst klachten, gut-feeling).
 

Gradatie hoog: behandeling in de tweede lijn

De huisarts verwijst naar Vogellanden of naar CIR voor interdisciplinaire revalidatiebehandeling. Aldaar zal behandeling plaatsvinden vanuit het idee van Positieve Gezondheid.


CONSULTATIE-OPTIES
 

Teleconsult chronische pijn
 

Wanneer de huisarts behoefte heeft aan overleg met de revalidatiearts, bij voorkeur ter voorbereiding op een eerste lijnsbehandeling dan kan hij kiezen voor een teleconsult.

 1. De huisarts vult het formulier [teleconsult chronische pijn] in (zie bijlage).
 2. De huisarts stuurt een fax (038-4981313) voor het maken van een teleconsultafspraak Regionaal Pijncentrum Zwolle.
 3. De huisarts ontvangt vervolgens van het team een behandeladvies voor zo mogelijk de eerste lijn en alleen wanneer nodig de tweede lijn.

 

Specialistische pijnscreening

 

Wanneer de huisarts behoefte heeft aan een gedegen specialistische multidisciplinaire screening van de chronische pijn dan kan de huisarts kiezen voor een specialistische pijnscreening.

De huisarts verwijst de patiënt middels zorgdomein naar [specialistische pijnscreening] bij CIR middels Zorgdomein voor een chronische pijn diagnose. Deze bestaat uit:

 • Consult revalidatiearts
 • Consult Psycholoog
 • Consult Fysiotherapeut / Psycho Motorisch Therapeut

De huisarts ontvangt vervolgens van het team een behandeladvies voor zo mogelijk de eerste lijn en alleen wanneer nodig de tweede lijn.

Bellen mag ook: 038 426 5402

Inclusiecriteria voor de specialistische pijnscreening.

Ter voorbereiding op de specialistische pijnscreening zal de huisarts checken of voldaan is aan de volgende inclusiecriteria.

 • Er moet bereidheid zijn om gedurende deze consultatie-opties af te zien van diagnostiek of behandeling door anderen.
 • De pijn is aspecifiek.
 • Er is een hoge lijdensdruk.
 • De patiënt bekijkt het probleem nog somatisch en zou baat hebben bij meer inzicht in biopsychosociale  scope.

   

AANBEVOLEN LITERATUUR

Zorgstandaard Chronische Pijn http://www.dutchpainsociety.nl/files/ZorgStandaard_Chronische_Pijn_versie_2017_03_28.pdf

De Pijn de Baas F. Winter ISBN nr.: 90-72540-01-8 


BEGRIPPENLIJST

Term

Toelichting

Netwerk chronische pijn

Het Netwerk Chronische Pijn biedt een effectieve behandelwijze: het Chronisch Pijn Protocol. De behandeling richt zich niet op pijnvermindering, maar wil de pijn minder leidend maken in het leven. Alle oefentherapeuten zijn intensief geschoold voor het behandelen en begeleiden van chronisch pijnpatiënten volgens dit protocol. Dit maakt dat de patiënt kan rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg.

Psychosomatisch fysiotherapeut

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt de cliënt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van de hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen van de behandeling bepaald en wordt samen een therapieplan opgesteld.

Rugnetwerk

Het Rugnetwerk Zwolle is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, wervelkolomchirurgen en huisartsen in en rond Zwolle.? Door gebundelde krachten en korte lijnen tussen de verschillende disciplines bieden zij optimale zorg voor rug- en nekklachten.

Sensitisatie

Sensitisatie, sensitivering of sensibilisering is een vorm van niet-associatief leren waarbij een versterking van een reflex op prikkels plaatsvindt.

Start Back

Meetinstrument voor lage rugpijn